Přednášky

Andrew Blauvelt
Muzeum jako platforma pro design
Andrew Blauvelt promluví o různých způsobech využití designu v oddělení designu Walker Art Center, představí realizace v rámci městského designu, externích projektů a zakázek, ale také nové experimenty v internetovém publikování, způsobu organizace výstav a využití v rámci muzejních  programů. Na závěr se zmíní rovněž o způsobu, jakým je design možné využít při výrobě muzejních publikací, propagaci a komunikaci s médii a veřejností. Nabídne pohled na široké spektrum projektů zahrnujících kurátorskou, vydavatelskou, designérskou a vydavatelskou činnost.


Karel Haloun
DAR (Husák trávu nekouřil)
Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti aneb normalizace, McDonaldizace a pokusy o normalitu. Projekt zajímající se o vše, co narušuje strnulost minulých i dnešních společenských systémů a vzbuzuje neklid establishmentu.


Experimental Jetset
Pár věcí, co vím o Provo (Brněnská verze)
Pár věcí, co vím o Provoje brněnská, přepracovaná verze výstavy, která se původně konala na počátku roku 2011 v Amsterdamu. Jde o autorský projekt skupiny Experimental Jetset, která prostřednictvím historických dokumentů představila činnost amsterdamského anarchistického hnutí Provo, které v hlavním městě Nizozemska působilo v letech 1965 až 1967. Skupina Experimental Jetset shromáždila, zaarchivovala, utřídila a nafotila množství materiálu, který ve formě koláží použila v expozici.Pár věcí, co vím o Provoje třeba vnímat jako malý, osobní a v konečném důsledku nutně neúplný archiv amsterdamského hnutí Provo - koneckonců Marieke Stolk, tvořící jednu třetinu studia Experimental Jetset, je shodou okolností nejstarší dcera Roba Stolka, jenž byl jedním z hlavních zakladatelů Prova. Po jeho likvidaci aktem auto-provokace se Rob Stolk nadále angažoval v řadě skupin, které více či méně navazovaly na činnost Prova, a později, až do své předčasné smrti v roce 2001, byl jedním z nejaktivnějších amsterdamských tiskařů.
V brněnské verzi je výstava rozšířena o další texty, nové překlady a také původní materiál. Nezávislá kurátorka Femke Dekkerová výstavu doplnila výzkumným projektem, v němž se zabývala možným vlivem Prova v Československu šedesátých let.


Christoph Keller
Způsoby multiplikace: vrchol a krize
Než jsem se stal výrobcem skvělých ovocných pálenek a ginu, řadu let jsem se zabýval vydáváním uměleckých publikací - pracoval jsem současně jako vydavatel, designér, redaktor i kurátor. Když jsem koncem devadesátých let zakládal nakladatelství "Revolver", vydávání uměleckých publikací se po létech přísné institucionální kritiky a kontextuálního umění věnovalo jen několik tradičních nakladatelství s velmi konvenčním pojetím publikační činnosti a současně se velmi rychle rozvíjel internet. Ačkoli se může na první pohled zdát, že vzhledem k digitální konkurenci to nebyla právě nejvhodnější doba pro vznik uměleckého nakladatelství, které se navíc hodlalo zaměřit především na mladé, soudobé umění, první desetiletí jednadvacátého století se nakonec proměnilo ve "zlatý věk" uměleckého tisku. Stali jsme se svědky doslova "inflace" uměleckých publikací a v posledních letech jsme dosáhli samotného vrcholu publikační činnosti - alespoň pokud jde o počet výtisků. Nikdy dříve nevniklo ve srovnatelném časovém období tolik knih, katalogů, časopisů a dalších publikací o umění, a to navzdory (nebo spíše díky) obrovským možnostem, které svou nízkou cenou a všeobecnou dostupností nabízí internet. Nepamatuji, že by potištěný papír byl někdy v minulosti mezi umělci stejně ceněný jako dnes.
To ale mluvíme pouze řečí čísel, zmiňujeme výhradně kvantitu - nikoli kvalitu. Se stoupajícím významem uměleckých trhů bohužel klesá význam vystavovaných prací, produkce intelektuálního a teoretického obsahu, ideje a diskurz výrazně ztrácí na vážnosti - jasně je to patrné například z toho, jak špatně jsou ve světě globalizovaného umění placení spisovatelé, myslitelé a akademici. Ti, kteří o umění píší a mluví, se nacházejí na samém příjmovém dně, zatímco lidé, kteří umění prodávají a propagují, si spokojeně hoví na jeho opačném konci. Z toho logicky vyplývá, že prospěch z onoho inflačního množství uměleckých publikací mají ve skutečnosti pouze ti, kdo je platí. Slouží jim stejně jako reklama, výroční zprávy a obchodní rozvahy, zatímco my, jejich tvůrci, my kdo je redakčně a výtvarně připravujeme, jsme pouze bezvýznamnými služebníky globálního trhu s uměním, jenž naštěstí akceptuje náš nicotný příspěvek "ekonomice projektů". Tímto způsobem nás drží z ulic, nepouští nás do velkého byznysu a politiky, kde bychom mohli škodit. A přesně to je důvod, proč jsem se nakonec nestal redaktorem a vydavatelem, ale jen chlápkem od reklamy, což nikdy nebyl můj cíl. Takže jsem se raději stáhl do ústraní a začal vyrábět alkohol…


Na Kim
Mezinárodní soutěž 25. Bienále Brno 2012
Na Kim posluchače seznámí se svou zkušeností členky skupiny kurátorů mezinárodní soutěže 25.mezinárodního bienále grafického designu Brno. Představí způsob výběru jednotlivých prací a koncept expozice, která z nich vznikla. Zamyslí se nad historií brněnského bienále a významem mezinárodní soutěže, která je jeho součástí.


Milan Knížák
Aktual
Vznik Aktualu, důvod ke vzniku, role Jindřicha Chalupeckého, kontakty s cizinou(Fluxus, Provo, atp.), pobyt v Americe, kapela Aktual.


Kasia Korczak
Khhhhhhh - Slavs and Tatars
Skupina Slavs and Tatars má tu čest představit Moravské galerii v Brně a 25. mezinárodnímu bienále grafického designu Khhhhhhh, nový pohled na vzdělávání, pokrok a modernost prostřednictvím jediného fonému kh, jenž sice většina obyvatel západní polokoule dokáže jen obtížně, pokud vůbec vyslovit, ale který jako významný evoluční a metafyzický předěl nabízí hluboký vhled do jazyka. Prostřednictví tohoto mimořádně nepříjemného zvuku se skupina Slavs and Tatars pokouší oživit posvátný charakter jazyka, ať už slouží posvátnému aktu čtení či rituálům tištěného slova. Cestou emocionální i analytickou, výzkumem i původní tvorbou Khhhhhhh zkoumá ožehavá témata, jež souvisí se samotnou podstatou její činnosti a zájmu: vědění konfrontuje s moudrostí, bezprostřednost mluveného slova s odtažitostí psaného, nauku s pedagogikou. Khhhhhhh nabízí několik vrstev, uspokojuje nohy, tedy tělo, a současně také mysl. Tvoří ji publikace The Fallen K, přednáška a PrayWay, instalace spojující tradiční stojan na Korán rahlé a vyvýšenou plošinu takht, kterou najdete v čajovnách po celé Střední Asii.


Zak Kyes
Ve spolupráci s…
"Ve spolupráci s…" vychází ze současné výstavy "Zak Kyes ve spolupráci s…" (Graham Foundation, 2012) a prověřuje konceptuální, vizuální a ekonomické průsečíky, které pojí Zaka Kyese s jeho spolupracovníky, přičemž současně odhaluje a osvětluje mnohoznačnou povahu designérské práce.


James Langdon
Eastside Projects: nahromaděná identita
Eastside Projects je výstavní prostor v britském Birminghamu, který provozuje zakladatelská skupina tvořená kurátorem, třemi umělci, architektem a grafickým designérem. Podstatou  programu Eastside Projects je myšlenka hromadění, což znamená, že při každé výstavě je část expozice uchována a stává se vrstvou další výstavy. Přednáška představí způsob, jakým byla při tomto specifickém kurátorském postupu použita vizuální identita.


Linked by Air
"ONLY": Vytváření otevřeného prostoru a věcí, které se proměňují
Při naší práci se řídíme především tezí, že věci se časem vyvíjí. Každý design prochází procesem tvorby, ale poté co je projekt "nastartován", design začíná svůj vlastní život. Když připravujeme internetovou stránku nebo výstavu, vždy si přejeme, aby po "startu" nabrala směr, který jsme neplánovali, což je také důvod - spíše než údajná moudrost davu -,  proč nás tolik láká sdílené autorství. Přestože změna je naprosto přirozenou a všudypřítomnou součástí vesmíru, nás neustále fascinuje a snažíme se ji zahrnout do našeho tvůrčího procesu, stejně jako do softwaru a designu, na kterém pracujeme.


Karl Nawrot
Záznam
Karl Nawrot promluví o své práci prostřednictvím víceznačného výrazu "záznam".  Pojem "záznam" je přítomen ve vetšině jeho prací, které vznikly v posledních dvou letech; at už se jedná o kresbu a ilustraci, typografii a navrhování autorských písem, či vytváření trojrozměrných modelů.


Jon Sueda
Otevřené prostory: grafický design a tvorba výstav
Jon Sueda posluchače seznámí s tím, jak se vyvíjí jeho vztah k realizaci výstav a jak se protíná s prací umělců, grafických designérů a kurátorů. V minulosti vytvářely galerie a muzea skvělé podmínky pro práci grafických designérů, kteří se mohli realizovat prostřednictvím výstavních katalogů, designu expozic a jejich popisu, propagačních materiálů či interaktivních médií. Výstava "Otevřené prostory" nastíní tradiční dimenze designérské práce a to, jakým způsobem je současní tvůrci posouvají - aktivní spoluúčastí na umělecké tvorbě, překračováním hranic vlastního oboru a využíváním kurátorské činnosti jako další kritické formy grafického designu.


Sulki & Min
Možná nebudeme dávat smysl
Myslíme, že v Brně budeme mluvit o tom, jak nesmírně nás zajímá hra náhod, nejistota, absurdita, tajemství a vše, co působí podezřele. Představíme některé ukázky z našich grafických prací na zakázku, původní tvorbu a publikace, které jsme vydali pod hlavičkou Specter Press. Při tom se pravděpodobně zmíníme o kryptografické imaginaci, zdvojování a mylné hauntologii. Je zcela jisté, že budeme trpět časovým posunem, tudíž budeme nervózní a zmatení. Budeme mluvit lámanou angličtinou a možná nám nebude vůbec rozumět.


Adéla Svobodová, Tereza Hejmová a Pauline Kerleroux
Identita a grafický design 25. Bienále Brno 2012
Představení procesu vzniku vizuální podoby 25. ročníku Bienále grafického designu Brno. Jak se design vyvíjel od prvních návrhů po finální podobu Bienále Brno? Vizualizace časové osy Bienále a momenty na ní zachycené. Funguje příběh? A jaké bude jeho pokračování?


Kateřina Šedá
Jmenuješ se Josef Šedý
Kateřina Šedá představí jeden ze svých posledních projektu nazvaný 'Líšeský profil', který se odehrv v Brn-Lšni. "Vůbec nechápu, že jí to není trapný ... Pepku, nestydíš se? Možná jste pod práškama, ne? Proč radši v Líšni neudlaj nový kontejnery? Docela by m zajmalo, kdo na tohle může dávat peníze."


Jan van Toorn
Strategie, metody a prostředky kritické praxe
Komunikační design souvisí se způsobem výroby, formuje různé podoby společenských vztahů.
Daný konvenční řád by měl být nehledě na síly, které řídí svět, propracován, měl by mít vztah k realitě a ke každodennímu životu. Což je otázka metody, tedy politiky.

Mapa stránek