Sympozium

24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010
Plakát, firemní, informační a reklamní grafika
Mezinárodní sympozium
Stačí dnes jen myšlenky?

Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
23.-24. června 2010

V návaznosti na zahájení 24. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2010 se uskuteční tradiční mezinárodní přednáškové sympozium. Přednášky předních odborníků - grafiků-designérů, typografů a teoretiků z evropských zemí, USA a Japonska budou nabídnuty v českém a anglickém jazyce. Tlumočení do a z angličtiny bude pro zájemce zajištěno.

Navrhované téma sympozia se odkazuje na současné dění v oblasti grafického designu a vizuální kultury, které se dnes nachází v určitém střetu mezi ideovým světem nápadů a koncepčních myšlenek a dynamickým rozvojem moderních prostředků tvorby. Ty dozajista zdemokratizovaly proces vzniku designu, jehož se mohou účastnit všichni, i bez formálního akademického vzdělání. Lze však nabídnout kvalitní výsledky bez profesionální přípravy v odborných školách? Lze ještě dnes zaujmout diváka bez prvotní, klíčové úvahy či nápadu, i když v požadované technické kvalitě podle předem připraveného vzoru? Jsou historické odkazy, citace a retro styly, které iniciují v práci designérů nové módní a sezónní trendy důkazem vztahu k historickým vazbám? Nebo jsou jen prověřenými postupy, které se neustále modifikují a multiplikují? Ano, nebo ne? Jaká je role plakátu v dnešní době?

Na tyto otázky se budou snažit odpovědět přednášející ve svých příspěvcích, vztahujícím se k tématům, která jsou pro grafické designéry každodenní realitou. Relace mezi uměním a designem, experimentální a autorské projekty, vztah mezi školstvím a praxí, osobní zkušenost jako účinný filtr v rozvoji metodologie designu. Chápání designu jako kosmopolitní praxe, která spojuje rozdílné kultury a časové epochy. Výjimečné formy symbolického významu a identifikační technologie, které jsou v designu opomíjeny. Respekt a odpovědnost. Identita a vizuální komunikace. To jsou okruhy, jež zarámují prezentace jednotlivých přednášejících pod hlavním mottem sympozia.

Mezi program přednášek byly také nově zařazeny dva diskuzní bloky s přizvanými designéry z České republiky a ze zahraničí. Možnost konfrontovat svoji pozici a diskutovat otázky s přednášejícími z mnoha zemí s odlišnou historickou i společenskou zkušeností a pozicí bude jistě inspirativním přínosem pro všechny účastníky sympozia.

Sympozium je určeno
pro grafiky, designéry, ilustrátory, typografy, art directory, typedirectory, pracovníky redakcí, nakladatelství, reklamních agentur, tiskáren, repro-studií, knihoven, manažery, pedagogy, studenty, teoretikya publicisty z oblasti umění a designu.

Účastníci sympozia obdrží
Účastník sympozia obdrží akreditační kartu jako stálou vstupenku na výstavy 24. mezinárodního bienále, oficiální propagační tiskoviny a informační materiály o Bienále, slevu na zakoupení katalogu Bienále. Vložné zahrnuje 4 kupóny na kávu a minerálku a případné zapůjčení účastnického přijímače se sluchátky pro simultánní překlad.
Vstupné nezahrnuje jízdné, stravné a ubytování, které si hradí každý účastník sám.

Jak se přihlásit
Stačí vyplnit přihlášku a odeslat poštou nebo mailem do 28. května 2010 na níže uvedenou adresu Bienále.
Přihlášení obdrží podrobné informace při akreditaci: 22. 6. od 14.00 do 20.00 v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, nebo 23. 6. od 8.00 do 10.00 v Divadle Reduta, Zelný trh 4, Brno.

Účastnický poplatek na sympozium
je 1200,- Kč nebo 50 EUR, pro studenty 500,- Kč nebo 20 EUR
(nutno uhradit hotově při akreditaci).

Adresa:
Bienále Brno - Sympozium
PhDr. Miroslava Pluháčková
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika
Tel.:  00...
Fax: 00420 532 169 180
E-mail: miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz

Program Bienále a sympozia:


Úterý, 22. 6. 2010:

17.00 Uměleckoprůmyslové muzeum:
Zahájení 24. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2010, vyhlášení cen
Zahájení výstavy členů mezinárodní poroty
Zahájení doprovodné výstavy Bienále: Lizá Ramalho, Artur Rebelo - laureáti 22. Bienále Brno 2006

19.00 Pražákův palác:
Zahájení doprovodné výstavy Bienále: Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design Uncanny: Surrealism and Graphic Design - profilová výstava Rick Poynor, Velká Británie

20.00 Pražákův palác: Společenský večer

Středa 23. 6. 2010 : 1. den sympozia
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Registrace účastníků: 8.00-10.00
Středa 23. 6. 2010 - 1. den sympozia
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
8.00 - 10.00 Registrace účastníků
10.00 - 10.05 Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie a BB 2010
10.05 - 10.35 Zahájení sympozia: Alan Záruba (ČR)
STAČÍ DNES JEN MYŠLENKY?
Grafický design jako prostředek k zviditelnění ideí a reality dneška.
Střet mezi světem myšlenek a světem všeobjímajících možností digitálních technologií.
10.40 - 11.10 Rick Poynor, Velká Británie (UK) - Uncanny: Surrealism and graphic design (Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design). Přednáška o profilové výstavě externího kurátora Bienále Brno.
11.10 - 11.40 Přestávka
11.45 -12.15 Lizá Ramalho + Artur Rebelo (Portugalsko) Notes on processes, projects and other stuff (Poznámky k procesům, projektům a jiným záležitostem). Některé z projektů vytvořených po roce 1995, kdy studio R2 vzniklo. Tyto projekty byly původně zakázky, které získaly svůj vlastní účel a prostor.
12.20 - 12.50 Petr Babák (ČR) Tlak v trubkách 2 MPac
Představení projektu komplexního vizuálního stylu budovy Národní technické knihovny v Praze (NTK) z různých úhlů pohledu. NTK jako příklad mezioborové spolupráce.
13.00 - 14.30 Přestávka - oběd
14.30 - 15.00 Oded Ezer (Izrael) - Typographic Wonderlands (Zázraky typografie). Unikátní metody vytváření typografických projektů v hebrejštině a latince, ve kterých jsou biologické systémy a organické formy využívány k tvorbě a modifikaci písma do hybridních druhů hmyzu a zvířat.
15.05 - 15.35 Scott Santoro (USA) - Plumbing desig (Instalatérský design)
15.40 - 16.10 Karel Martens (Nizozemsko) - Printed and Others Matters. 50 Years of Practice (Tištěné a jiné materiály. 50 let praxe), Grafický designér, typograf a zakladatel experimentální školy Werkplaatz v Arnhemu představuje své projekty a mezioborovou spolupráci v oblasti architektury a designu.
16.15 - 16.30 Přestávka
16.30 - 18.00 Diskusní blok se zahraničními hosty sympozia, moderuje Rick Poynor a Alan Záruba. Pozvaní hosté: Paula Scher, Karel Martens, Igor Stanisljević, John Walters, Andrzej Klimowski a Martin Woodtli.

Čtvrtek, 24. 6. 2010:
2. den sympozia
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
10.00 - 10.35 Martin Woodtli (Švýcarsko) - The Run of the Things (Běh věcí v realitě dneška). Plakát jako místo a objekt individuálních záznamů.
10.40 - 11.10 Igor Stanisljević (Chorvatsko)
City Branding in Postsocialism - Pula is More - Branding of the City of Pula (Branding v období post-socialismu - Pula je víc - Branding pro Pulu)
Jaké jsou rozdíly mezi procesy brandingu v zemích v přechodném období od socialismu ke kapitalismu a ve vysoce rozvinutých kapitalistických zemích?
11.15 - 11.40 Přestávka
11.45 - 13.00 Diskusní blok s designéry z ČR a SR, moderuje Alan Záruba a Marek Pokorný. Pozvaní hosté: David Březina, Aleš Najbrt, Tomáš Celizna, Lukáš Fišárek, Michal Rydval a Rostislav Vaněk
13.00 - 14.30 Přestávka - oběd
14.30 - 15.00 John Walters (UK) - Sound, Code, Image, Reason and Rhyme (Zvuk, kód, obraz, rozum a rým). Objevování cest, kterými hudba interpretuje a zpřístupňuje design (a naopak) v kontextu prezentace v časopise Eye a na jeho webových stránkách.
15.05 - 15.35 Andrzej Klimowski (UK/PL) - Every Works is a New Beginning (Každá nová práce znamená i nový začátek). Dílo se může někdy začít rodit bez počáteční myšlenky, může se vynořit, když přemýšlíme o náhodných obrazech či slovech a vytvoříme mezi nimi spojení.
15.40 - 16.10 Sato Koichi (Japonsko) - Haiga: The Haiku-and-Graphic Art (Haiku a grafika). Nová forma tradičního japonského umění haiku.
16.15 - 16.30 Alan Záruba (CZ) Zhodnocení sympozia - závěr

Přihláška
Přihlašuji se k účasti na mezinárodním sympoziu
Postačí dnes pouze myšlenky?
konaném v rámci 24. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2010

Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kategorie: A - účastník B - student C - zvaný host, novinář

Datum:
Podpis:

Závazné přihlášky zasílejte emailem Miroslavě Pluháčkové nejpozději do 28. 5. 2010 na adresu: miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz

Přihláška na sympozium 2010

Mapa stránek