Podmínky účasti

Účastníci výstavy neplatí žádný účastnický poplatek.

PODMÍNKY ÚČASTI

----------------------------------------

1 VÝSTAVNÍ KATEGORIE

A Plakát (ekologický, kulturní, politický, reklamní, sociální aj.)

B Firemní, informační a reklamní grafika
- koordinovaný vizuální styl (podniku, instituce, města); značka, logotyp, symbol; podnikové tiskoviny; dopisní papír, obálka a vizitka; výroční zpráva, ročenka; design manuál, ap.
- veřejný orientačně komunikační systém; označení směrů, ulic, budov aj.; označení hromadné
dopravy, mapy a jízdní řády; piktogramy ap.
- reklamní tiskoviny; leták,prospekt, komerční katalog, inzerát; pozvánka; kalendář ap.
- jiné aplikace; rozměrnější, prostorové a experimentální realizace ve fotodokumentaci (např.
transparent a billboard v nátisku formátu A2); v případě, že součástí souboru je znělka, videoklip či projev experimentální vizualizace, tištěný materiál bude doplněn o DVD.

Součástí výstavy nebudou:
obaly knih a časopisů, obaly CD a DVD, knižní, novinová a časopisecká grafika a ilustrace, obalový design, etikety a nálepky, poštovní známky, výstavnická a televizní grafika-pokud nebudou tvořit součást souboru v kategorii B.

----------------------------------------

2 PŘIHLÁŠKY NA VÝSTAVU
Přihláška k účasti v tiskové podobě je součástí těchto podmínek
účasti, v elektronické podobě je ke stažení na

www.moravska-galerie.cz/prihlaska

Přihlásit se mohou designéři sami nebo z iniciativy organizace, jejímiž jsou členy, popřípadě prostřednictvím nakladatelství, agentury či firmy, pro niž pracují.

----------------------------------------

3 POČET EXPONÁTŮ
Každý účastník může výstavu obeslat nejvýše čtyřmi exponáty. Soubor prací v kategorii B bude považován za jeden exponát. Celková plošná výměra všech exponátů nesmí přesahovat 3 m2. Účastníci mohou na výstavu zaslat díla především vytištěná. Značky a symboly nechť jsou zaslány na fotografiích nebo tiscích cca 15 x 15 cm, dokumentace (kat. B) cca 30 x 40 cm. Účast je omezena na díla, která byla realizována nebo vznikla v letech 2006-2009.

----------------------------------------

4 ZASLÁNÍ EXPONÁTŮ
Exponáty je třeba opatřit štítkem vyplněným shodně s přihláškou a zaslat dvojmo, bez paspart, nepodlepené, v pevném obalu spolu s podepsanou přihláškou a fotodokumentací (viz bod 5). Exponáty musí být pořadateli doručeny nejpozději do 31. prosince 2009. Zásilka zatížená jakýmikoliv celními nebo poštovními poplatky nebude přijata, proto v žádném případě neuvádějte na zásilce její pojistnou hodnotu.

----------------------------------------

5 PROPAGACE VÝSTAVY A KATALOG
Povinnou součástí přihlášky je písemný komentář autora, objasňující kontext vzniku díla, v rozsahu max. 350 znaků včetně mezer v češtině nebo angličtině. Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslané fotografie a diapozitivy nebo pořídit fotoreprodukce, diapozitivy nebo videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně výchovnou činnost. Pořadatel vydá ilustrovaný katalog, který si může objednat každý přihlášený designér s 50% slevou.

----------------------------------------

6 VRÁCENÍ EXPONÁTŮ
Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud vystavující předem nezaplatí veškeré náklady. Oceněná díla a některá další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení bienále osvědčení o účasti.

----------------------------------------

7 VÝBĚR EXPONÁTŮ
Zaslané práce porota podrobí výběru především z hledisek odborných, ale i prostorových a na základě podmínek účasti. Designéři vybraní pro soutěžní přehlídku Bienále Brno budou o své účasti informováni v únoru 2010. Budou vyzváni pořadateli, aby dodali krátkou videoprezentaci svého studia a ukázky vlastní tvorby pro využití ve výstavě. Video nesmí přesáhnout časový limit 1 min.

----------------------------------------

8 CENY
Díla vystavená na Bienále Brno 2010 posoudí mezinárodní porota. Rozhodne o udělení Velké ceny, hlavních a zvláštních cen v obou výstavních kategoriích. Kromě toho budou uděleny speciální ceny institucí. Na závěr výstavy bude na základě hlasování veřejnosti vyhlášena Cena diváka.

----------------------------------------

VÝBĚROVÁ POROTA
Erwin Bauer (Rakousko)
Olga Benešová
Emil Drličiak (Slovensko)
Karel Haloun
Lada Hubatová-Vacková
Marek Pokorný
Marta Sylvestrová

MEZINÁRODNÍ POROTA
Petr Babák (Česká republika)
Karel Martens (Nizozemsko)
Lizá Ramalho (Portugalsko)
Koichi Sato (Japonsko)
Paula Scher (USA)
Igor Stanisljevic (Chorvatsko)
John Walters (Velká Británie)
Alan Záruba (Česká republika)

PŘEDSEDNICTVO ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Aleš Najbrt (předseda)
Tomáš Machek (místopředseda)
Marcela Stránská (místopředsedkyně)
Marek Pokorný, ředitel Bienále Brno
Marta Sylvestrová, kurátorka
Rick Poynor, hostující kurátor
Miroslava Pluháčková, organizační tajemnice

----------------------------------------

TERMÍN DORUČENÍ EXPONÁTŮ
31. 12. 2009

BIENÁLE BRNO
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika
T 00420/532169160
F 00420/532169180
E bienale@moravska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz

Mapa stránek