Podmínky účasti

Výstavní kategorie
1. Plakát (ekologický, kulturní, politický, reklamní, sociální aj.)

2. Firemní, informační a reklamní grafika
- koordinovaný vizuální styl (podniku, instituce, města); značka, logotyp, symbol; podnikové tiskoviny; dopisní papír, obálka a vizitka; výroční zpráva, ročenka; design manuál, ap.
- veřejný orientačně komunikační systém; označení směrů, ulic, budov aj.; označení hromadné dopravy, mapy a jízdní řády; piktogramy ap.
- reklamní tiskoviny; leták, prospekt, komerční katalog, inzerát; pozvánka; kalendář ap.
- jiné aplikace; rozměrnější, prostorové a experimentální realizace ve fotodokumentaci, (např. transparent a billboard v nátisku formátu A2); v případě, že součástí souboru je znělka, videoklip či projev experimentální vizualizace - dokumentaci je možno rozšířit o videozáznam VHS, CD ROM nebo jiný, např. počítačový záznam; reklamní webové stránky.

Součástí výstavy nebudou: obaly knih a časopisů, CD a kazet, knižní, novinová a časopisecká grafika a ilustrace, obalový design, etikety a nálepky, poštovní známky, výstavnická a televizní grafika - pokud nebudou tvořit součást souboru v kategorii 2. 

Přihlášky na výstavu
Účastníci, hodlající výstavu obeslat, požádají pořadatele o zaslání přihlášky. Přihlásit se mohou výtvarníci sami nebo z iniciativy organizace, jejímiž jsou členy, popřípadě prostřednictvím nakladatelství, agentury či firmy, pro niž pracují. 

Počet exponátů
Každý účastník může výstavu obeslat nejvýše 4 exponáty. Soubor kat. 2 bude považován za 1 exponát. Celková plošná výměra všech exponátů nesmí přesahovat 3 m2. Účastníci mohou na výstavu zaslat díla především vytištěná. Značky a symboly nechť jsou zaslány na fotografiích nebo tiscích cca 15 x 15 cm, dokumentace (kat. 2) cca 30 x 40 cm. Účast je omezena na díla, která byla realizována nebo vznikla v letech 2002 - 2005. 

Zaslání exponátů
Exponáty je třeba opatřit štítkem vyplněným shodně s přihláškou a zaslat dvojmo, bez paspart, nepodlepené, v pevném obalu spolu s podepsanou přihláškou a fotodokumentací (viz bod 5). Exponáty musí být pořadateli doručeny nejpozději do 15. ledna 2006. Zásilka zatížená jakýmikoliv celními nebo poštovními poplatky nebude přijata, proto v žádném případě neuvádějte na zásilce její pojistnou hodnotu. 

Propagace výstavy a katalog
Je žádoucí zaslat od 2 až 3 exponátů barevné diapozitivy nebo CD (rozlišení 300 dpi.). Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslaných fotografií a diapozitivů nebo pořídit fotoreprodukce, diapozitivy nebo videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost. Pořadatel vydá ilustrovaný katalog, který si může objednat každý přihlášený výtvarník s 50% slevou. 

Vrácení exponátů
Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud si vystavující předem nezaplatí veškeré náklady. Oceněná díla a některá další vybraná díla budou po skončení výstavy věnována do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení Bienále osvědčení o své účasti. 

Výběr exponátů
Zaslané práce podrobí výběru porota především z hledisek odborných, ale i prostorových a na základě podmínek účasti. 

Ceny
Díla vystavená na 22. mezinárodním bienále grafického designu Brno 2006 posoudí mezinárodní porota. Rozhodne o udělení Velké ceny, hlavních a zvláštních cen v každé ze dvou výstavních kategorií. Kromě toho bude udělena ICOGRADA Excellence Award a speciální ceny institucí. Na závěr výstavy bude na základě hlasování odborných novinářů a kritiků vyhlášena Cena kritiky.

Výběrová porota
Petr Babák
Adam Macháček
Petr Knobloch
Babeta Ondrová
Marek Pokorný
Michal Richtr
Marta Sylvestrová

Zahraniční členové poroty
Vladislav Rostoka (Slovensko)
Jacek Mrowczyk (Polsko)

Mezinárodní porota
Reza Abedini (Írán) 
Karel Haloun (ČR) 
Tomáš Machek (ČR) 
J. Abott Miller (USA) 
Peter Saville (UK) 
Ung Vai-Meng (Macao-Čína) 
Catherine Zask (Francie)

Předsednictvo organizačního výboru
Aleš Najbrt (předseda)
Tomáš Machek (místopředseda)
Petr Knobloch (místopředseda)
Jan Rajlich sen. (čestný předseda)
Marek Pokorný, ředitel Bienále Brno
PhDr. Marta Sylvestrová, kurátorka
Peter Bilak, externí kurátor
PhDr. Miroslava Pluháčková, organizační tajemnice

Termín doručení exponátů
15. leden 2006

Adresa
Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika

tel.: +420 532 169 160
fax: +420 532 169 180
bienale@moravska-galerie.cz

Mapa stránek